Formularz zgłoszenia uwag i propozycji mieszkańców do projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

1. Dane zgłaszającego:

IMIĘ I NAZWISKO
Imię i nazwisko
Field is required!
Field is required!
SOŁECTWO/ SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW
Sołectwo / Samorząd Mieszkańców
Field is required!
Field is required!
ADRES ZAMIESZKANIA
Adres zamieszkania
Field is required!
Field is required!
TELEFON/ ADRES E-MAIL
Telefon / Adres e-mail
Field is required!
Field is required!

2. Uwagi / propozycje do projektu uchwały

CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA
(ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT)
Field is required!
Field is required!
UWAGI/ PROPOZYCJE ZMIAN
Field is required!
Field is required!
Data
Data
Field is required!
Field is required!

Formularz należy wypełnić w terminie

od dnia 15.04.2021 do dnia 30.04.2021 r